Propozície súťaže ABB

Propozície festivalu

   Hlavnými organizátormi AKADEMICKEJ BANSKEJ BYSTRICE sú:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

  Uzávierka prihlášok do 04. 02. 2022

  S prihláškou je potrebné zaslať:

  • stručnú históriu zboru (aj v anglickom jazyku),
  • 2 fotografie zboru,
  • zvukovú nahrávku zboru (max. 2 roky starú),
  • súťažný program zboru (s uvedením minutáže skladieb, celých mien skladateľov a jedným exemplárom partitúr).

  Prihláška pre kategóriu ONLINE (.doc)

  Prípravný výbor si vyhradzuje právo vrátiť prihlášku z umeleckých alebo organizačných dôvodov.

   

  SÚŤAŽNÝ PORIADOK   XIX. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU ABB 2021

  1. Podmienky súťaže upravuje súťažný poriadok, ktorý je prílohou propozícií ABB 2021.

  2. Kategórie  medzinárodnej online zborovej súťaže:

  A) Vysokoškolské spevácke zbory:

  B) Stredoškolské spevácke zbory:

  3. Spevácke zbory:

  • Akademický spevácky zbor musí mať najmenej 70% členov vo veku do 30 rokov.
  • Stredoškolský spevácky zbor môže mať najviac 25% členov vo veku 19-20 rokov.

  4. Súťažný program pre kategóriu A, B musí obsahovať 4 - 7 min. čistej hudby:,

  •  kompozície podľa vlastného výberu.

  5. Zúčastnené zbory zašlú  najneskôr do 04. 02. 2022 nahrávku súťažného programu s jedným exemplárom notového materiálu.

  6. Súťaž hodnotí 3 – 5 členná medzinárodná porota.

  7. Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0 – 100 bodov) podľa nasledovných kritérií:

  • spevácka technika a kultúra,
  • intonácia a rytmus,
  • výraz a štýlovosť,
  • výber súťažného programu, dramaturgia.

  8. Na základe hodnotenia poroty budú zbory zaradené do pásiem:

  a) pásma:

  • zlaté pásmo 100 - 90 bodov,
  • strieborné pásmo 89 - 80 bodov,
  • bronzové pásmo79 -70 bodov,

  b)  finančné ohodnotenie v kategórii A a B:

  •  zlaté pásmo 500 EUR
  •  strieborné pásmo  300 EUR
  •  broznové pásmo 200 EUR

  c) vecné ceny

  Záverečné ustanovenia:

  Porota po rozhodnutí o výsledkoch súťaže a udelení cien napíše zápisnicu. Rozhodnutie poroty je konečné a nedá sa proti nemu odvolať. Porota navrhuje ocenenie zborov podľa bodu 8 a stanoví program koncertu víťazov.

   

  Propozície na stiahnutie