Propozície súťaže ABB

 Hlavnými organizátormi AKADEMICKEJ BANSKEJ BYSTRICE sú:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Uzávierka prihlášok do 30. 11. 2021

Uzávierka prihlášok na súťažný festival je 30. 11. 2021. S prihláškou je potrebné zaslať:

 • stručnú históriu zboru (aj v anglickom jazyku),
 • 2 fotografie zboru,
 • zvukovú nahrávku zboru (max. 2 roky starú),
 • súťažný program zboru (s uvedením minutáže skladieb, celých mien skladateľov a jedným exemplárom partitúr).

Prihláška (.doc)

Prihláška pre kategóriu ONLINE (.doc)

Prípravný výbor si vyhradzuje právo vrátiť prihlášku z umeleckých alebo organizačných dôvodov.

 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je

 • 200 € za veľký zbor,
 • 120 € za komorný zbor,
 • 60 € za vokálnu skupinu.
 • S prihláškou prosíme zaslať uvedenú sumu na účet UMB CCHS SK67 8180 0000 0070 0024 2204
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr pri prezentácii na Festivale ABB 2021.

Partitúry súťažného programu v 5 exemplároch sa musia zaslať poštou na adresu festivalu ABB, resp. odovzdať pri príchode na sekretariát festivalu ABB 2021, Tajovského 40, Banská Bystrica, 1 exemplár sa posiela už spolu s prihláškou. Dva exempláre zostávajú v archíve Festivalu ABB. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

XIX. ročník ABB sa uskutoční v dňoch 10.-13.2.2022 v aule BELIANA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40.

Ubytovanie a stravovanie účastníkov je v študentských domovoch SÚZ UMB a banskobystrických stredných škôl. Spevácke zbory si zabezpečia dopravu z vlastných prostriedkov.

 

INÉ KONCERTY A AKTIVITY ZBOROV

Zúčastnené zbory absolvujú:

 • vystúpenia na festivalovom koncerte (v dĺžke podľa určenia prípravného výboru, max.. 10 - 15 minút),
 • krátky vstup na promenádnom koncerte - Pamätník SNP, resp. Námestie SNP, sprievod mestom,
 • záverečný spoločný spev (naštudovať skladby: Eugen Suchoň 1908 – 1993 - Aká si mi krásna, Lubor Bárta (1928 - 1972) - Gaudeamus igitur.

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK   XIX. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU ABB 2021

1. Podmienky súťaže upravuje súťažný poriadok, ktorý je prílohou propozícií ABB 2021.

2. Kategórie a podkategórie medzinárodnej zborovej súťaže:

A) Vysokoškolské spevácke zbory:

 • Mužské zbory,
 • Ženské zbory,
 • Miešané zbory,
 • Komorné zbory.

B1) Stredoškolské spevácke zbory:

 • Dievčenské zbory,
 • Miešané zbory.

B2) Stredoškolské spevácke zbory konzervatórií (dievčenské, miešané).

C ) Vokálne zoskupenia.

3. Počty spevákov zborov:

 • ženské zbory: min. 25 - max. 40 speváčok,
 • miešané zbory: min. 25 - max. 40 spevákov,
 • komorné zbory: min. 15 - max. 24 spevákov,
 • stredoškolské zbory: min. 20 - max. 40 spevákov,
 • vokálne zoskupenia: min. 6 - max. 12 spevákov (vek: 15 – 26 rokov).

4. Akademický spevácky zbor musí mať najmenej 70% členov vo veku do 30 rokov.

 • Stredoškolský spevácky zbor môže mať najviac 25% členov vo veku 19-20 rokov.
 • Vokálne zoskupenia musia mať samostatný repertoár a musia vystúpiť bez dirigenta.

5. Súťažný program pre kategóriu A musí obsahovať (dĺžka čistej hudby 15-18 min.):

 • zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
 • polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
 • iné kompozície podľa vlastného výberu.

6. Súťažný program pre kategóriu B a C musí obsahovať (dĺžka čistej hudby 14–17 min.)

 • zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
 • polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
 • iné kompozície podľa vlastného výberu.

7. Zúčastnené zbory zašlú spoločne s prihláškou najneskôr do 30.11.2021 záväzný súťažný program s jedným exemplárom notového materiálu a po príchode na Festival odovzdajú partitúry interpretovaných súťažných skladieb v 5 exemplároch.

8. Súťaž hodnotí 3 – 5 členná medzinárodná porota.

9. Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0 – 100 bodov) podľa nasledovných kritérií:

 • spevácka technika a kultúra,
 • intonácia a rytmus,
 • výraz a štýlovosť,
 • výber súťažného programu, dramaturgia.

10. Na základe hodnotenia poroty budú udelené tieto diplomy a ceny:

a)

 • zlatý diplom 100 - 90 bodov,
 • strieborný diplom 89 - 80 bodov,
 • bronzový diplom 79 -70 bodov,

b) finančné ohodnotenie: 1. miesto v zlatom pásme v kategórii A – vysokoškolské spevácke zbory a v ostatných kategóriách (B, C) podľa finančných možnosti festivalu,

c) vecné ceny,

d) speváckemu súboru kategórie A, ktorý získa najvyšší počet bodov porota udelí titul: Absolútny víťaz medzinárodného súťažného festivalu AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2021.

Podmienkou na získanie titulu Absolútny víťaz ABB je zisk minimálne 95 bodov.

 

Záverečné ustanovenia:

Porota po rozhodnutí o výsledkoch súťaže a udelení cien napíše zápisnicu. Rozhodnutie poroty je konečné a nedá sa proti nemu odvolať. Porota navrhuje ocenenie zborov podľa bodu 9 a stanoví program koncertu víťazov.

 

ÚČASTNÍCI   FESTIVALU

Festivalu sa môžu zúčastniť aj spevácke zbory, ktoré sa nezúčastňujú súťaže, ale sú pozvané prípravným výborom ABB, na základe prihlášky, odporúčania a kvality zvukovej nahrávky. Spevácke zbory, ktoré sa nezúčastnia súťaže, sú povinné uhradiť festivalový poplatok 300 € za zbor (okrem zborov pozvaných).

 

Všetko bude prebiehať v súlade  s aktuálnymi  pandemickými opatreniami. Pri vstupe: dezinfekcia, meranie teploty, čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, tekutá dezinfekcia, rúška.