12. ročník Akademická Banská Bystrica 2007

5. – 8. 5. 2007. Zúčastnilo sa 11 speváckych zborov (7 zahraničné)

Súťažilo sa v troch kategóriách. Propozície súťaže a súťažný poriadok sa nezmenili.

Porota pracovala v zložení: O. Lenárd – predseda, členovia: E. Zacharová (SR), R. Varonen (Fínsko), Z. Szestay (Maďarsko), J. Kurcz (Poľsko).

Kategória komorných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Akademický spevácky zbor Jána CIKKERA, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, SR (Š.Sedlický), 2. miesto: Academic chamber choir LICEUM FUF Jovana Cvijića, Kragujevac, Srbsko, 3. miesto: OMNIA- spevácky zbor FPV ŽU Žilina – SR (M.Bažíková).

Strieborné pásmo: Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice, ČR,

Bronzové pásmo: Univerzitný spevácky zbor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka – SR (J. Vakoš)

Kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Chór mieszany EDUCATUS, AP KEN v Krakove, Poľsko, (A. Korzenowski),

Strieborné pásmo: CHOREA ACADEMICA, UJEP, Ústí nad Labem, ČR, (J. Říha, J. Holubec), Academic choir LICEUM, FUF Jovana Cvijića, Kragujevac, Srbsko.

Bronzové pásmo:

Kategória ženských speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Eszterházy Leánykar, VŠ Károlya Eszterházyho, Eger, Maďarsko, 2. miesto: Univerzitný spevácky zbor Mladosť pri PdF UMB Banská Bystrica (M. Pazúrik, H. Kováčová),

Strieborné pásmo: Dívčí komorní sbor PF Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ČR (V. Kuželka)

Absolútny víťaz festivalu Akademická Banská Bystrica 2007

Akademický spevácky zbor Jána CIKKERA

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika (Š. Sedlický)