6. ročník Akademická Banská Bystrica 1995

22. - 25. 6. 1995 - zúčastnilo sa 10 speváckych zborov

Súťaž prebiehala v troch kategóriách: miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory, komorné spevácke zbory

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov

kategória ženských speváckych zborov:

Zlaté pásmo  DSZ Bárdos Lajos, Deberecén, Maďarsko, Spevácky zbor Comenius UK Bratislava, ŽSZ Iuventus Paedagogica PdF UPJŠ Prešov.

Strieborné pásmo ADčSZ VŠPg Nitra, AŽSZ Mladosť, UMB B. Bystrica.

kategória ženských speváckych zborov:

Zlaté pásmo VUS VŠCHT Pardubice,

strieborné pásmo MšSZ Panevežys, Litva,

bronzové pásmo ASZ Cantica, UMB B. Bystrica

kategória komorných speváckych zborov:

Zlaté pásmo VUS  VŠCHT, Pardubice,

strieborné pásmo KSZ Comenius UK Bratislava.

Porota pracovala v zložení: predseda P. Hradil, členovia: Hrušovský, Š. Klimo, J. Gebri (Maďarsko), J. Vrchotová-Pátová, T. Fiala, B. Vargic.