Prípravný výbor

Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Prorektorka UMB, Prezidentka festivalu

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Umelecký riaditeľ festivalu

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Riaditeľ sekretariátu festivalu

Ing. Ladislav Monček

Kvestor UMB, finančný manažér festivalu

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Predseda komisie pre propagáciu a tlač 

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Predseda komisie pre tlačové oddelenia

Mgr. art. Martina Urban, PhD.

Predseda komisie pre technické zabezpečenie a pridružené podujatia 

Doc. PaedDr. Marianna Kološtová, PhD.

Predsedníčka komisie pre stravovanie 

Mgr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Predsedníčka ubytovacej komisie 

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

predsedníčka komisie pre digitalizáciu