Prípravný výbor

Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. 

Poverená vykonávaním funkcie prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, Prezidentka festivalu ** 

Mgr. Pavel Martinka, PhD. 

Riaditeľ sekretariátu festivalu 

Ing. Radovan Lapuník, MBA 

Kvestor UMB, finančný manažér festivalu 

Mgr. art. Martin Urban, PhD. 

Predseda komisie pre technické zabezpečenie a pridružené podujatia