Propozície súťaže ABB

Hlavnými organizátormi AKADEMICKEJ BANSKEJ BYSTRICE sú: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Centrum umenia a kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 

Uzávierka prihlášok do 15. 4. 2023 

S prihláškou je potrebné zaslať: 

 1. stručnú históriu zboru 
 2. 2 kvalitné fotografie zboru 
 3. súťažný program zboru (s uvedením minutáže skladieb, celých mien skladateľov a jedným exemplárom partitúr v elektronickej podobe). 

Súťažný poriadok ABB 2023 

Kategórie: 

 • A Vysokoškolské spevácke zbory 
 • A1 Miešané zbory 
 • A2 Ženské zbory 
 • A3 Mužské zbory 
 • A4 Komorné miešané zbory 
 • B Stredoškolské spevácke zbory 
 • C Vokálne zoskupenia 
 • D Sakrálna hudba 

 

Počet spevákov pre jednotlivé kategórie a vek 

 • A Vysokoškolské spevácke zbory  
 • A1 Miešané zbory 25 – 45 
 • A2 Ženské zbory 15 – 45 
 • A3 Mužské zbory 15 – 45 
 • A4 Komorné miešané zbory 12 – 24 
 • B Stredoškolské spevácke zbory 15 – 45 
 • C Vokálne zoskupenia 4 – 11
 • D Sakrálna tvorba max. 45 

Súťažný repertoár: 

Ľubovoľný výber skladieb v dĺžke max. 12 min. 

Prihlásený zbor zašle partitúry všetkých súťažných skladieb elektronicky na akademickabb@gmail.com 

 

Hodnotenie:

Jednotlivé výkony hodnotí 3-5 členná medzinárodná porota.

Výkony zborov budú hodnotené bodovým systémom (0-100 bodov), pričom sa zohľadňujú nasledovné kritériá: 

 • spevácka technika a kultúra 
 • artikulácia a výslovnosť 
 • intonácia a rytmus 
 • výraz a štýlovosť 
 • výber a dramaturgia súťažného repertoáru 
 • kultivovanosť scénického prevedenia 

Na základe hodnotenia poroty budú udelené nasledovné ceny: 

 • zlaté pásmo 100 - 90 b 
 • strieborné pásmo 89 - 80 b 
 • bronzové pásmo 79 - 70b 

Ceny: 

 • Cena primátora mesta Banská Bystrica  - „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“ 
 • Cena hudobného odboru Matice slovenskej - „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“ 
 • Cena Ministerstva školstva SR - „Absolútnemu víťazovi Akademickej Banskej Bystrice“ 
 • Cena rektora UMB - „Za pôsobivú dramaturgiu“ 
 • Cena banskobystrického diecézneho biskupa -  „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“